PRESENTACIÓ

Hi ha moltes pàgines web sobre el dret del consum, però la majoria d’elles estan enfocades exclusivament sota el prisma de la defensa de les persones consumidores.

Aquest blog intenta recollir un punt de vista nou, el de les persones que realitzen una activitat econòmica i empresarial i que es veuen afectades per aquest corpus normatiu tant complex.

No són però visions contràries, doncs la defensa de les persones consumidores no està renyida amb un bon coneixement d’aquestes lleis per part del sector empresarial que, coneixedor de les seves obligacions, podrà adaptar millor els seus processos de treball als seus objectius empresarials.

Un comerç tradicional a la ciutat de Girona

Parlem doncs d’uns tipus de drets, els de les persones consumidores i diem que aquestes persones són les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.

Quina diferència hi ha entre aquests drets i els drets que aquestes persones tenen quan actuen entre elles? Quina diferència hi ha amb els drets que regulen les relacions entre les persones que actuen en una activitat empresarial o professional?

Doncs bé, a diferència de les relacions que es situen en l’àmbit del dret civil o en l’àmbit del dret mercantil, els drets de les persones consumidores els hem de situar en una branca del dret que no té una parcel·la pròpia, en un àmbit transversal que es veu interconnectat amb el dret civil i el dret mercantil, però que a diferència d’aquests dos àmbits, gaudeix d’una protecció especial per part de l’administració pública.

Amb la intervenció de l’administració pública, els drets de les persones consumidores també són objecte d’una altra branca del dret, el dret administratiu.

L’article 112-5 del Codi de Consum de Catalunya estableix que “Les administracions públiques catalanes han de vetllar per garantir el compliment efectiu dels drets que aquesta llei reconeix a les persones consumidores”, i el seu article 312-12 estableix que “La normativa en matèria de protecció dels drets i interessos de les persones consumidores s’ha d’interpretar a favor de les persones consumidores”.

El dret del consum parteix doncs del fet que avui en dia, i tal com es diu en el preàmbul de la llei, “el paper de l’autonomia privada en la contractació es veu desvirtuat, atès que, tot i que es pressuposava que aquesta autonomia estava presidida pel principi d’igualtat, la realitat demostra que no és pas així. De fet, s’observa que les noves necessitats i els contractes d’adhesió en massa gairebé l’han eradicat.

D’aquesta manera, es confirma que aquest presumpte equilibri entre les parts contractants ha desaparegut, per tal com a una només li queda la facultat de decidir, però no pas les condicions de la decisió, que són establertes i fixades per l’altra.

Els preus dels productes exposats als aparadors

Amb tot això, es destaca amb força que la igualtat s’ha convertit en desequilibri.

Per aquest motiu, les persones consumidores necessiten, especialment en els casos o situacions de desigualtat efectiva, que s’estableixin mecanismes d’ajuda i protecció a fi de proporcionar-los una informació i una formació clares per a prendre decisions”.

En aquest marc normatiu els agents econòmics del mercat han de complir determinades obligacions i l’objectiu d’aquest blog és resumir-les, analitzar-les, comentar-les i fer-vos-les arribar perquè us puguin ser d’utilitat en el desenvolupament del vostre projecte empresarial, a l’hora que entre totes les parts, construïm un mercat de qualitat on la defensa de les persones consumidores esdevingui una oportunitat i no un entrebanc.

Benvinguts a tots i a totes a aquest espai d’anàlisi i de reflexió sobre el dret del consum!

Arxiu d’àudio, generat per un software especial,  per facilitar l’accés a les  persones amb problemes de visió

http://www.ivoox.com/benvinguts-a-les-empreses-i-dret-del_md_704105_1.mp3″ Ir a descargar

cropped-cropped-capc3a7alera-11.jpg

ALGUNES CONSIDERACIONS LEGALS (llegiu les condicions d’ús senceres al peu del blog)

L’autor d’aquest blog és un professional de l’àmbit del dret del consum que, sense afany de lucre,  ha creat aquest espai de debat per potenciar l’ intercanvi de coneixements de les persones i de les  institucions interessades en aquesta temàtica,  com poden ser els tècnics i les tècniques de consum, els agents econòmics del mercat, les institucions públiques, les organitzacions de persones consumidores i molt especialment el sector acadèmic, ja sigui de l’ensenyament universitari o no universitari.

Aquest és un blog personal que no està vinculat a cap relació de treball ni de prestació de serveis. Per tant, aquest blog no està associat a cap tipus de contractació de béns o de serveis d’assessorament, ni forma part de cap activitat econòmica.

Aquest blog s’ha de considerar una creació original literària, artística, científica o tècnica, pel que és objecte  de la protecció del “Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia” – TRLPI-.

De forma general, l’autoria i la titularitat dels textos, les imatges i els arxius sonors  que apareixen en aquest blog són de l’autor del blog. Ara bé, les aportacions que es facin per part d’altres particulars o institucions en els espais de debat, són de l’autoria de qui els signi i en aquest cas expressen exclusivament la seva opinió.

Com que l’objectiu d’aquest blog és el de facilitar l’intercanvi d’informació i de coneixements,  s’incorporaran  tots aquells materials i recursos que puguin complementar les informacions analitzades, sempre que  els seus autors o propietaris n’hagin autoritzat públicament la seva comunicació pública.

En aquest sentit, els materials que s’incorporaran especialment en aquest blog seran els que es distribueixin sota alguna de les llicències  de Creative Commons, respectant sempre les restriccions fixades pels respectius autors  i tenint en compte que aquest blog no té finalitats comercials

També s’incorporaran els materials Open Course Ware (OCW), donat que l’objectiu de la iniciativa OCW és el de proporcionar un accés lliure, senzill i coherent als materials docents per a educadors del sector no lucratiu, estudiants i autodidactes del món sencer.

Les disposicions legals o reglamentàries i els seus corresponents projectes, així com les resolucions del òrgans judicials, els actes, els acords, les deliberacions i dictàmens dels organismes públics i les traduccions oficials de tots els textos anteriors no són objecte de propietat intel·lectual tal i com s’estableix a l’article 13 del TRLPI.

En ocasions i d’acord amb el que s’estableix a l’article 32 del TRLPI s’inclourà en l’obra pròpia, fragments d’obres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i que la seva inclusió es faci a títol de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític, donat que aquest blog va adreçat al sector docent i d’investigació en l’àmbit del dret del consum.

Pel que fa a la secció de notícies, on hi apareixen recopilacions sobre aspectes del dret del consum, el seu objectiu és el de donar compte de manera breu i concisa del més rellevant que s’ha publicat en altres mitjans i té la consideració de cita.

Pel que fa a la secció d’enllaços, com que està generalment acceptat que la introducció d’hipervincles en un blog no afecta a cap dret d’autor en concret,  s’inclouran com a cites aquells enllaços de llocs “web”  aliens sempre que els consideri interessants pel seu contingut i puguin afavorir el debat i facilitar l’accés a certes informacions rellevants. Sempre que sigui possible, els enllaços es faran  directament a la pàgina inicial del lloc “web” extern, per tal que la persona que utilitzi aquest blog pugui veure clarament que ha canviat de lloc “web”. Ara bé, com que en ocasions la informació que es pretén mostrar requereix una certa selecció de opcions, també hi podrà haver-hi enllaços que ens hi portin directament, sempre que l’autor d’aquest lloc “web” no ho hagi prohibit públicament,  i en cap cas s’inclourà mai un enllaç a pàgines restringides.

Si malgrat la cura que s’ha tingut en aquest blog per complir amb les lleis, alguna persona o institució pensés que s’està vulnerant algun dels seus drets, agrairem ens ho fessin saber a l’adreça fxsanchez@icamat.org, per tal de procedir a solucionar aquesta incidència de forma immediata.

Anuncis